Algemene voorwaarden Sint-Andries stratenloop

U schrijft zich in voor deelname aan de Sint-Andries run van vzw Sportief Sint-Andries, met maatschappelijke zetel te Augustijnenstraat 25, 2000 Antwerpen, hierna Sportief Sint-Andries. Voor al uw vragen is Sportief Sint-Andries uw aanspreekpunt. Sportief Sint-Andries is te bereiken via E-mail : info@sportiefsintandries.be.

Artikel 1. Inschrijving

De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor de Sint-Andries run. De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2. Voorinschrijving

De voorinschrijving kan online uitgevoerd worden tot uiterlijk 17 mei 2019. De betaling van het volledige bedrag hiervan dient op de bankrekening van de organisatie gestort te zijn uiterlijk 20 mei 2019. Betalingen van voorinschrijvingen ontvangen na 20 mei 2019, zullen niet als geldige voorinschrijving beschouwd worden. Deze worden automatisch omgezet naar een daginschrijving, waarvoor enkel het dagtarief zal gelden. De meerprijs hiervan zal ter plaatse betaald dienen te worden.

Artikel 3. Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 4. Annulering van het evenement

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal Sportief Sint-Andries voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van de Sint-Andries run.
Sportief Sint-Andries kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 5. Deelname

Deelname aan de Sint-Andries run kan enkel met een geldig inschrijving, die aan alle voorwaarden is voldaan. Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer) steeds zichtbaar zijn. De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams, seingevers en politie te volgen.

Artikel 6. Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld) te betalen of betaald te hebben.

Artikel 7. Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost van 4,00€. Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost van 4,00€. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.

Artikel 8 Gezond & veilig sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Sportief Sint-Andries. Sportief Sint-Andries zal deze gegevens gebruiken voor de deelname aan de Sint-Andries run. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Sportief Sint-Andries, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Artikel 10. Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. Sportief Sint-Andries zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 11. Voertuigen op het parcours

Fietsen, gemotoriseerde voertuigen, rollerblades, steps, …., niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.

Artikel 12. Diefstal en/of verlies bezittingen

De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Artikel 13. Tijdsmeting

De organisatie voorziet een officiële tijdsmeting. Dit is de enige tijd die geldig is op de uitslag. Hier wordt niet van afgeweken.

Artikel 14. Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.