Algemene voorwaarden Sint-Andries stratenloop

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

2. Deelnemers die zich vooraf inschrijven maar niet vooraf betalen, betalen bij het afhalen van hun deelnamepakket het verhoogde daginschrijvingstarief. Enkel deelnemers die de dag zelf kunnen aantonen dat ze vooraf betaald hebben, vallen buiten deze regeling.

3. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

4. Deelnemers die op een evenement hun inschrijving willen doorgeven aan een ander persoon betalen ter plaatse € 2 administratiekosten.

5. Eenmaal er voor een afstand gekozen is, kan deze niet meer omgezet worden naar een andere afstand.

6. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

7. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

8. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden.

9. Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.

10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

11. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Sportief Sint-Andries. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Sportief Sint-Andries, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

12. De volledige naam van de deelnemer wordt vermeld op de uitslagen die publiek worden gemaakt. Op eenvoudig verzoek kan deze geschrapt worden uit de op de site vermelde lijst.

13. De organisatie voorziet een officiële tijdsmeting. Dit is de enige tijd die geldig is op de uitslag. Hier wordt niet van afgeweken.