Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan het evenement ‘Sint-Andries run’ van Sportief Sint-Andries vzw, met maatschappelijke zetel te Augustijnenstraat 25, 2000 Antwerpen, hierna “Sportief Sint-Andries” of “de organisator”.

Voor al uw vragen is Sportief Sint-Andries uw aanspreekpunt. Sportief Sint-Andries is te bereiken via –  E-mail: [email protected] of schriftelijk via het adres van de maatschappelijke zetel.

Artikel 1.             Inschrijving

De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor de Sint-Andries run.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijvingsgeld en de betaling hiervan volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2.             Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.  

Artikel 3.             Opbergruimte

Deelname aan de Sint-Andries run en betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Op de Sint-Andries run voorziet Sportief Sint-Andries een opbergruimte waar de deelnemer vrijblijvend en kosteloos persoonlijke spullen kan achterlaten. Sportief Sint-Andries zal alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om de ruimte zo goed mogelijk te bewaken, doch gebruik ervan is op eigen risico.  Sportief Sint-Andries raadt de deelnemer af om waardevolle spullen mee te nemen of op te bergen. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de deelnemer.

Artikel 4.             Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving

Artikel 5.             Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6.             Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

Sportief Sint-Andries meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen. 

Artikel 7.             Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor de Sint-Andries run willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van de Sint-Andries run ter plaatse. Ingeval wijziging van inschrijving betalen deelnemers hiervoor een administratieve kost van -5,00€ ter plaatse aan de inschrijvingstent.

Deelnemers die van afstand willen wisselen kunnen dit op de dag van de Sint-Andries run ter plaatse aan de inschrijvingstent wijzigen. Ingeval wijziging van afstand ter plaatse betalen deelnemers hiervoor een administratieve kost van -5,00€. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal die ook worden aangerekend. 

Het is niet mogelijk om een inschrijving voor de Sint-Andries run in te wisselen voor een andere editie van de Sint-Andries run.

Artikel 8              Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19

Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding.  De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.  De organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

Artikel 9.             Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid

Algemeen

Sportief Sint-Andries is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van Sportief Sint-Andries is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Sportief Sint-Andries om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 of andere besmettelijke ziekte, waaronder wordt verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon of ander levend organisme of door een zaak. De organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het evenement.

Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement door Sportief Sint-Andries, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van de Sint-Andries run. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de Sint-Andries run, zullen niet worden terugbetaald.

Artikel 10.           Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Sportief Sint-Andries. Sportief Sint-Andries en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname aan de Sint-Andries run alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Sportief Sint-Andries en de Sint-Andries run, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt.  

Artikel 11.           Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  Sportief Sint-Andries zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.     

Artikel 12.           Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden. 

Artikel 13.           Toepasselijk recht – bevoegdheid

 Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van Sportief Sint-Andries bevoegd.

Winkelwagen
Scroll naar boven